Kohnanshingokuhin770

江南新極品

 五遍分窠、長脚円頭、緊弁、一文字咲、咲ききると少し反る癖がある。中彙は合背蚕蛾兜、如意舌。小花柄が少し紅を帯びるが軸は青、赤尢ホ梅の佳品と云える。

戻る